کلینیک

سلامت پت شما مهم ترین دغدغه ماست.در بخش بیمارستان و کلینیک های پتیگو می توانید نزدیک ترین دامپزشک یا دامپزشک مخصوص خود را به راحتی یافته و در کم ترین زمان جهت مراجعه به وی از طریق پتیگو زمان مورد نظر را رزرو نمایید.
هم چنین می توانید از دامپزشکانی که در این بخش با عنوان حضور در محل درج شده اند استفاده کرده و خدمات را در منزل خود دریافت نمایید.
پتیگو بر اساس اصول حرفه ای خود با زبده ترین دامپزشکان هر شهر همکاری نموده و شما می توانید با رای دادن به هر دامپزشک و هم چنین درج نظرات خود ما را در ارايه و دیگران را در دریافت خدمات بهنر یاری رسانید.
سامانه هوشنمد پتیگو بر اساس شهر شما عمل نموده و نزدیکترین دامپزشک را طبق موقعیت جفرافیایی تان پیشنهاد می نماید.

سلامت پت شما اولویت اول پتیگو